Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Hoạt Lực
  M.P
  1
  #eecc005#Y#-08Ketamin
  213115
  Cái Bang
  2
  #b#e0000FF#-08ViTaMin
  204700
  Võ Đang
  3
  #eff0000#b#YNewBee
  170500
  Võ Đang
  4
  LNhTn
  80850
  Võ Đang
  5
  LNhM
  80765
  Tiêu Dao
  6
  #eab0000#b#-08Ng߶i m Ph
  78200
  Võ Đang
  7
  LNhK
  77400
  Võ Đang
  8
  #e0000ff#gf00ff0BEXT Shipper
  74125
  Võ Đang
  9
  4gg
  72020
  Võ Đang
  10
  5G
  71200
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private