Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Hoạt Lực
  M.P
  1
  #eee11cc#b1 Liu Cha Ph
  54120
  Võ Đang
  2
  #eab0000#b Xch L #206
  39675
  Võ Đang
  3
  #b#e000fffRoney
  34645
  Võ Đang
  4
  6789
  32825
  Tiêu Dao
  5
  #eee1eee#b#-09Na Nt Nhc
  32000
  Võ Đang
  6
  #eab0000#bTrin Chiu
  29715
  Võ Đang
  7
  #eecc005#YLo C Do#3
  27785
  Võ Đang
  8
  #eecc005#YCon Trai Mnh B
  25220
  Cái Bang
  9
  #eff0000#b#YTiu Mch
  22850
  Tiêu Dao
  10
  F1
  22620
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private