Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #b#g0f0ff0#412 Cnh #412
  86
  Võ Đang
  2
  #b#ec0000F#gffff01Su By
  68
  Võ Đang
  3
  #b#u#e0000fft #33 Nh
  66
  Võ Đang
  4
  #eaf0000#Y#bNht ao
  60
  Minh Giáo
  5
  Chicken
  60
  Thiên Long
  6
  #b#ec0000F#gffff01Lo i
  57
  Võ Đang
  7
  #eecc005#Y#bKenz
  54
  Tiêu Dao
  8
  #eab0000#b Vua L n#3
  34
  Thiên Sơn
  9
  #b#u#e0000ff#-08 B Tn
  34
  Thiên Long
  10
  #eee1eee#bPMH
  33
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private