Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #eecc005#YGia #eee1eeeBo
  245
  Võ Đang
  2
  #eee1eee#bT Ngn
  188
  Võ Đang
  3
  #eecc005#Y#bLo Dm Tc
  142
  Võ Đang
  4
  #eecc005#Y#bSu#eee1eee By
  135
  Võ Đang
  5
  BCS
  111
  Võ Đang
  6
  #b#u#e0000ffQuc Ty
  103
  Cái Bang
  7
  ThiNh
  93
  Võ Đang
  8
  Jack
  87
  Tiêu Dao
  9
  #b#g0f0ff0PH #eab0000LNG
  79
  Cái Bang
  10
  MrC
  69
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private